Voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kinderboekerij.
  1.2 Met het bevestigen van uw bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Kinderboekerij.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of bijzondere voorwaarden van derden niet door Kinderboekerij erkend.
 1. Levering
  2.1 Levering vindt uiterlijk plaats binnen 30 dagen na bestelling.
  2.2 Alle op de website genoemde termijnen en leveringsdata zijn indicatief en kunnen er derhalve geen rechten aan worden ontleend.
 1. Prijzen en betaling
  3.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief btw.
  3.2 Alle prijzen op de website of in print zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
  3.3 Aanbiedingen en kortingen zijn enkel geldig wanneer u minimaal 3 maanden geen klant bij Kinderboekerij bent geweest. Tevens kunnen Aanbiedingen en kortingen niet cumulatief worden gebruikt en is slechts 1 aanbieding of korting per klant/adres mogelijk.
  3.4 De standaard betalingstermijn is 14 werkdagen. Bij uitblijven van betaling worden administratiekosten in rekening gebracht (resp. €3,00 voor een eerste herinnering en €6,00 voor een 2e herinnering) en uiteindelijk zal de vordering uit handen gegeven worden. De daaruit voortvloeiende incassokosten, 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,00 plus wettelijke rente van 3% komen voor rekening van de klant.
 1. Abonnement
  4.1 Alle abonnementen zijn tot wederopzegging.
  4.2 Opzeggen kan gebeuren via de website, per mail of schriftelijk via Postbus 8, 4860 AA te Chaam.
  4.3 De opzegtermijn is gelijk aan de betaalperiode zoals overeengekomen tijdens de bestelling. Enkel in geval van een proef- of kennismakingspakket geldt de opzegtermijn niet na de eerste zending.
  4.4 De klant ontvangt altijd binnen 3 werkdagen een ontvangst- of opzegbevestiging. Zonder dat de klant deze heeft ontvangen is de opzegging niet verwerkt en dient de opzegging opnieuw te gebeuren.
 1. Herroepingsrecht
  5.1 In geval van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht het geleverde pakket binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren. De afnemer dient, alvorens over te gaan tot terugzending, binnen de termijn van 14 werkdagen na levering schriftelijk melding te maken bij Kinderboekerij. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 1. Ervaringen en testimonials
  6.1 Kinderboekerij biedt de mogelijkheid voor haar (ex-)leden en bloggers om een tekst te schrijven over haar ervaring met Kinderboekerij. Een testimonial is een positieve klantenervaring die we op onze website kunnen plaatsen.
  6.2 Ervaringen en testimonials worden publiek getoond met naam, plaats en eventueel foto.
  6.3 Kinderboekerij heeft het recht (maar niet de plicht) ervaringen en testimonials of een deel ervan te controleren, te herzien, te verwijderen of te weigeren.
 1. Gegevensbeheer
  7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kinderboekerij, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. 7.2 Kinderboekerij respecteert de privacy van haar klanten en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens. Zie onze privacy verklaring voor details.
 1. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst met Kinderboekerij komt slechts tot stand nadat een bestelling door Kinderboekerij op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 Kinderboekerij behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 
 2. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kinderboekerij en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis.
 1.